www.edebiyatseminerleri.com ve www.dersimizturkce.com internet siteleri, TRPARK Bilişim San. Ve Tic. Limited Şirketi’ne (Bundan böyle “TRPARK BİLİŞİM” olarak anılacaktır) aittir. TRPARK BİLİŞİM, üye öğrenci ve öğretmenlerinin internet sitelerinden güvenli ve verimli bir şekilde faydalanmalarını ilke edinmiştir. Bu Gizlilik Sözleşmesi, üyelerin gizliliğini koruma ve onları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Gizlilik politikamız; TRPARK BİLİŞİM’in üyelerinden hangi bilgileri toplayacağı, toplanan bilgi ve verilerin nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağı, hangi durumlarda nereye aktarılacağı hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.  TRPARK BİLİŞİM, Gizlilik Politikasında belirtilenin dışında ve yasalara uygun olmayan hiçbir durumda kişisel bilgi ve verilerinizi kullanmayacaktır.

İnternet sitelerimizi kullananlar ve hizmetlerimizden yararlananlar Gizlilik Politikasında belirtilen şartları kabul etmiş ve kişisel verilerinin TRPARK BİLİŞİM tarafından elde edilmesini, toplanmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve aşağıda belirtilen eylemleri yine aşağıda belirtilen şekilde onaylamış olur. Bu eylemleri onaylamayanların internet sitelerimize giriş yapmaması, üye olmaması ve hizmetlerimizden faydalanmaması gerekmektedir. 

www.edebiyatseminerleri.com veya www.dersimizturkce.com sitelerimizden birine üye olduğunuzda diğer sitemize de üye kaydı oluşturulmaktadır. Bu iki internet sitesi aynı altyapıyı kullanmaktadır. Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken bu durumu göz önünde bulundurarak kişisel verilerinizin tarafımızca elde edilip işleneceğini bildiğiniz kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel bilgi ve verilerinizi vermeden sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz. Sitelerimizde yer alan içeriklerden faydalanabilmeniz maksadıyla, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hallerde kişisel bilgi ve verilerinizi bizimle paylaşmanız istenmektedir:

• Dilek, öneri, eleştiri, istek ve şikayetlerinizi değerlendirebilmek için,
• Sitelerimizden yaptığınız ya da yapacak olduğunuz her türlü işlem, satın alma ve ödeme işlemleri için,
• Sitelerimize üye olmanız ve tüm hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için,
• Tarafınıza basılı ya da dijital dokümanlar, dergiler, kampanyalar hakkında bilgilendirici broşür veya afişler gönderebilmek için,
• Eğitimlerimizden, hizmetlerimizden veya kampanyalarımızdan sizi e-posta ya da SMS yolu ile haberdar edebilmek için,
• Üyelerimize ya da ziyaretçilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak maksadıyla onların profillerini belirleyebilmemiz için,
• Sitelerimizde kişisel puan hesaplamaları ve analizler yapabilmek için,
• Anketlerimizi doldurabilmeniz, düzenlediğimiz etkinlik ve yarışmalara katılabilmeniz için,

Üyelik oluşturmaya çalıştığınızda veya ödeme gerçekleştirdiğinizde, kişisel bilgileriniz tarafımızca talep edilecektir. Kişisel bilgi ve verilerinizle kayıt işlemi sırasında yaptığınız işlemler, IP numaranızla birlikte sistemimize kaydedilmektedir.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması

TRPARK BİLİŞİM
; ziyaretçilerinin internet sitesindeki dolaşımları sırasında, ziyaretçilerin yoğunluğunu, gezilen sayfaları, sitelerde tıklanan bölümleri vb. otomatik ve anonim olarak toplayıp işlemektedir. Bu veri ve bilgiler sadece sitelerin nasıl kullanıldığını tespit içindir. Herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir.

Ziyaret ettiğiniz tüm internet siteleri, tarayıcınızın sabit diskine yerleştirdiği dosyalar (çerezler) sayesinde, ziyaretçilerine ve üyelerine daha iyi bir hizmet sunmak maksadıyla kullanım ile ilgili bilgi ve verileri toplamaktadır. Böylelikle ziyaretçilerin ve üyelerin en çok ziyaret ettikleri bölümlere ait içerikler, daha kolay ve kullanışlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Çerezlerle ilgili her türlü ayarlamayı (çerezlerin bildirimi, çerezlerin silinmesi vs.) internet tarayıcınızın ayarlar bölümünden yapabilirsiniz. 

Bilgileriniz Hangi Durumlarda İşlenebilir?

TRPARK BİLİŞİM
, topladığı kişisel bilgi ve verilerinizi sizden aldığı onay kapsamında işlemektedir. Veri işleme için veri sahibinin rızasının alınması kural olmakla birlikte, ilgili kanunlarda açıkça öngörüldüğü şekliyle meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere bazı istisnai hallerde rıza alınmadan da kişisel verileriniz işlenebilecektir. İlgili kanunda belirtilen istisnai haller şunlardır:

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Veri sorumlusu olarak TRPARK BİLİŞİM’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• Kişisel verilerin, ilgili kişinin(veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel Verilerinizin Muhatabı

Kişisel nitelikteki bilgi ve verilerinizin muhatapları sadece görevlerine göre verilerinizi bilme yetkisi verilen kişiler ile sınırlandırılmaktadır.

Herhangi bir talebinizin yerine getirilebilmesi için birlikte çalıştığımız kurumlar veya hizmet sağlayıcılarla kişisel nitelikteki verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu kurumlar veya hizmet sağlayıcılarla verilerin gizliliğine ve güvenliğine uyulması ve bu verileri sadece kendilerine emanet edilen görevin ihtiyaçlarına uygun biçimde kullanması için sözleşme yapılmaktadır.

TRPARK BİLİŞİM olarak aşağıda belirtilen durumlar dışında, kişisel nitelikteki bilgi ve verilerinizi sizin onayınız olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara satmamayı, kiralamamayı veya emanet etmemeyi taahhüt etmekteyiz:
 
• Yürürlükte olan bir yasaya uyulması için, TRPARK BİLİŞİM haklarının, teliflerinin, içeriklerinin ve mallarının korunması adına adli veya idari bir kararın uygulanması için gerekli olması halinde.

Kişisel Veriler İşlenirken Gözetilecek İlkeler

TRPARK BİLİŞİM, aşağıdaki ilkeleri gözeterek kişisel verileri işleyecektir:

- Hukuka ve dürüstlük, gizlilik kurallarına uygun bir şekilde işleme
- Uygun şartlarda güncel ve doğru
- Veri işlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi
- Veri işlemenin kapsamının belirli ve açık olması
- Veri işlemenin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
- İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar verinin muhafaza edilmesi

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

Sitelerimizi ziyaret eden ve üye olan herkes, kişisel verilerinin işlenmesiyle alakalı olarak aşağıdaki haklar kapsamında veri sorumlusu olarak TRPARK BİLİŞİM’e başvurabilir. Bu haklar:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
• Verileriniz tarafımızca işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme
• Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
• Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin yaptığınız taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel bilgileriniz ve verileriniz; ilgili mevzuatın izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız kurumlar, danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Sitelerimizi ziyaret edip ya da sitelerimize üye olup bilgilerinizi sunarak işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi, bilgilerinizin ülke dışında toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

TRPARK BİLİŞİM
, kişisel verilerinizin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Kişisel nitelikteki verilere erişim, gizlilik konusundaki kurallara uyularak bu bilgileri bilme ihtiyacında olan çalışanlarla kısıtlandırılmıştır. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara iletilecektir.

Gizlilik Politikasında Yapılabilecek Değişiklikler

TRPARK BİLİŞİM
, işbu Gizlilik Politikası hükümleri üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın ve üye ve ziyaretçilerinden izin almaksızın değişiklik, ekleme, sınırlama veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Yapılan tüm değişiklikler internet sitelerimizde yayımlanacaktır. Değişiklikler, sitelerde yayımlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Gizlilik Politikamızdaki değişikliklerden haberdar olmak için lütfen internet sitelerimizi düzenli olarak ziyaret ediniz. Gizlilik Politikası bu sayfanın üzerindeki güncelleme tarihidir, politikanın en son yenilendiği tarihtir. Girdiğiniz tarihte kontrol ederek son ziyaretinizden sonra değişiklik yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz. 

Bilgi Güvenliği

İnternet sitelerimizde yer alan bilgilerin, videoların, eğitimlerin, sunumların, dokümanların, görsel içeriklerin ve bunlarla ilgili düzenlenmelerin telif hakkı, TRPARK BİLİŞİM’e aittir.

TRPARK BİLİŞİM, internet sitelerinde yer alan bütün içerik, ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. İnternet sitelerimizde bulunan herhangi bir içerik, doküman, video, görsel materyal, soru ya da bilgi kopyalanamaz, paylaşılamaz, toplu kullanıma açılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, lisanslanamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. 

TRPARK BİLİŞİM, internet sitelerinde yer alan materyallerin, eğitimlerin ve içeriklerin yeterliliklerini, eksiksizliklerini garanti etmemektedir. Bu içeriklerin belirli bir amaca uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Diğer Bilgiler

Gizlilik Politikamıza ilişkin sorunuz veya herhangi bir talebiniz varsa internet sitemizin bilgi@edebiyatseminerleri.com e-posta adresinden veya 0212 999 99 91 numaralı iletişim hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.